สอสท

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย
...

Who We Are:

ปัจจุบันการเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเป็นอย่างมาก ดังนั้นความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษา จึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ดำเนินการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการหลายแห่ง จึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย (สอสท) ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนา ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของสมาคม...

1. พัฒนามาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อม

2. ศึกษาวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

3. พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างความสามารถบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนาวิชาชีพนักสิ่งแวดล้อมเพื่อรับใช้สังคม

5. บริการวิชาการแก่สังคมด้านต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม

6. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อสังคมส่วนรวม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

7. รักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นใดของสมาชิก

8. ดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมอื่นๆ ตามมติของที่ประชุม

Highlights